Shishin-Kaku (Parentsf Remembrance) Hall

Shishin-Kaku (Parentsf Remembrance) Hall

Even on windy or rainy days, Nichiren Shonin would climb Mt. Minobu to remember his deceased parents. This hall is located at the mountain top and alongside its precincts, bordered by a gate featuring a pair of Nio (or fearsome-faced) Guardian statues.

Close