AreaMap

map Shishin-Kaku (Parentsf Remembrance) Hall Mount Shichimen Thousand Cedar Trees Temple Gate Founderfs Mausoleum Founderfs Hermitage Site Slope Elevator Main Hall Founderfs Memorial Hall Ho-on-Kaku (Return Goodness) House Founderfs Ossuary & Worship Hall Barrier-Free Cart Paths Five-Story Pagoda Bodai-tei Outer Gate

@@yOuter Gatez @@yTemple Gatez @@yBodai-tei (Ladder of Buddhahood)z @@yFive-Story Pagodaz
@@yBarrier-Free Cart Pathsz @@ySlope Elevatorz @@yMain Hallz @@yFounderfs Memorial Hallz
@@yHo-on-Kaku (Return Goodness) Housez @@yFounderfs Ossuary & Worship Hallz
@@yShichimenzanz @@yThousand Cedar Treesz @@yFounderfs Mausoleumz
@@yFounderfs Hermitage Sitez @@yShishin-Kaku (Parentsf Remembrance) Hallz


© 2001 Minobusan Kuonji and e-For inc.